Ở đâu có bất bình đẳng, ở đấy có cực đoan.

Dưới đây là một nhận xét rất chính xác và chất lượng của Yassin al Haj Saleh (một dissident lưu vong) trong một bài viết trên Roar magazine, về bản chất chế độ Assad, và việc nó, cũng như chế độ Saddam biến những lý tưởng của cha đẻ Baathism Michel Aflaq và một chính … Tiếp tục đọc Ở đâu có bất bình đẳng, ở đấy có cực đoan.